Spielverlauf des Bummerls vom 01.06.2019 zwischen As40er und Pascal

Bummerlstand 0:0 für As40er vs. Pascal

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfAs40ers HandPascals HandAs40ers StichePascals StichePunktestand
14:36:21 am 01.06.2019As40erZudrehen0:0
14:36:26 am 01.06.2019As40er/13:0
14:36:29 am 01.06.2019As40er/27:0

Bummerlstand 3:0 für As40er vs. Pascal

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfAs40ers HandPascals HandAs40ers StichePascals StichePunktestand
14:36:36 am 01.06.2019Pascal/0:0
14:36:42 am 01.06.2019As40er/12:0
14:36:49 am 01.06.2019As40er/19:0
14:36:56 am 01.06.2019Pascal/19:32
14:37:10 am 01.06.2019As40er/25:32

Bummerlstand 3:1 für As40er vs. Pascal

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfAs40ers HandPascals HandAs40ers StichePascals StichePunktestand
14:37:10 am 01.06.2019As40erTausch25:32
14:37:28 am 01.06.2019As40er Karten wegwerfen0:0
14:37:37 am 01.06.2019Pascal/0:33
14:37:43 am 01.06.2019As40er/34:33
14:37:52 am 01.06.2019As40er/39:33
14:38:04 am 01.06.2019As40erZudrehen45:33
14:38:11 am 01.06.2019Pascal/45:48
14:38:16 am 01.06.2019Pascal/45:63
14:38:19 am 01.06.2019As40er/65:63

Bummerlstand 4:1 für As40er vs. Pascal

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfAs40ers HandPascals HandAs40ers StichePascals StichePunktestand
14:38:26 am 01.06.2019Pascal/0:0
14:38:34 am 01.06.2019Pascal/0:5
14:38:41 am 01.06.2019As40er/8:5
14:38:55 am 01.06.2019As40erTausch13:5
14:39:03 am 01.06.2019PascalZudrehen13:19
14:39:13 am 01.06.2019Pascal/13:40
14:39:19 am 01.06.2019As40er/27:40
14:39:22 am 01.06.2019As40erKarten wegwerfen48:40

Bummerlstand 6:1 für As40er vs. Pascal

ZeitAusspielerAktionAusgespieltZugegebenTrumpfAs40ers HandPascals HandAs40ers StichePascals StichePunktestand
14:39:34 am 01.06.2019As40er/20:0
14:39:45 am 01.06.2019As40erZudrehen26:0
14:39:50 am 01.06.2019As40er/39:0
14:39:53 am 01.06.2019Pascal/39:21
14:39:58 am 01.06.2019As40er/53:21